• Język: Polski Polski
 • Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Język:

Kraj dostawy:

REGULAMIN KONKURSU „Nabór testerów K9 Connectables”

(zwany dalej „Regulaminem”)

§1 Postanowienia Ogólne

Konkurs jest organizowany po nazwą „Nabór testerów K9 Connectables” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

Organizatorem konkursu oraz przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest Łukasz Janke Sigma z siedzibą w Szczecinie, ul. Herbowa 21/6 (dalej „Organizator”).

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym sklepu „Toys4dogs.pl” od dnia 19.04.2017 do 25.04.2017

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

§2 Cel konkursu i zadanie konkursowe

Celem Konkursu jest wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobami, które wykonają recenzję produktów K9 Connectables - modułowe zabawki na smakołyki dla psów.

Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu się do konkursu poprzez dodanie zdjęcia zwierzaka, podane jego imienia oraz napisanie uzasadnienia dlaczego pies powinien zostać testerem produktu. Dane powinny być podane w komentarzu do grafiki konkursowej na profilu Fanpage Organizatora wraz podaniem bezpośrednich odnośników do bloga lub/i profilu Facebook.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu sklepu toys4dogs.pl na Facebook-u. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu sklepu toys4dogs.pl i tym samym zyskała status Fana;
  2. Nie jest pracownikiem sklepu Toys4dogs.pl;
  3. Zaakceptowała bez zmian niniejszy Regulamin.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  5. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1.
  6. Osoba biorąca udział w Konkursie musi wykonać zadanie konkursowe, które polega na przesłaniu zdjęcia i podania takich danych jak imię psa, zdjęcie oraz zaakceptowania regulaminu.
 2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej na Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia zgodnego z tematem konkursu w komentarzu do postu konkursowego.
 3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami, współtwórcami zdjęcia lub posiadać zgodę autora na wykorzystanie i przesłanie zdjęcia w konkursie.
 4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być właścicielami, współwłaścicielami psa, który jest zgłoszony do konkursu.
 5. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mógł on zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie Konkursu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym również w zakresie praw autorskich. W szczególności przysługują mu prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do Pracy Konkursowej oraz do wszystkich utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (np. artystyczne wykonania) będących jej elementem, z możliwością przeniesienia ich na osoby trzecie, w tym prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 6. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszenie nie zawiera treści o charakterze bezprawnym lub treści z którymi związana jest bezprawna działalność, w tym także treści godzących w dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie, okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym, bądź skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora w związku z naruszeniem jej praw, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych, a także zapłatę odpowiedniego odszkodowania lub uiszczenie innych opłat związanych ze zwolnieniem Organizatora z odpowiedzialnośći).
 8. Uczestnik Konkursu ponosi wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem.
 9. Uczestnik Konkursu może do momentu jego rozstrzygnięcia wycofać się z Konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§4 Harmonogram Konkursu

 1. Konkurs „Nabór testerów K9 Connectables” zostanie przeprowadzony w dniach od 19.04.2017 do 25.04.2017.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać poprzez napisanie komentarza wraz z niezbędnymi danymi, do ostatniego dnia trwania konkursu.
 3. Zgłoszenia przesłanie po zakończeniu terminu tury konkursu nie będą brane pod uwagę.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej i profilu Facebook-owym sklepu Toys4dogs.pl nastąpi maksymalnie do 5 dni po zakończeniu konkursu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu, jeżeli ilość zgłoszonych prac będzie niewystarczająca. O ostatecznym terminie zakończenia Konkursu będzie wówczas informował na swojej stronie internetowej oraz poprzez profil Toys4dogs.pl na Facebook-u.
 6. Osoby, które zostaną wybrane w konkretnej fazie konkursu powinny w ciągu 5 dni roboczych przesłać poprzez wiadomość prywatna na profilu Facebook Pokusa swoje dane osobowe oraz adres email, na który zostaną przesłane informacje dotyczące dalszych działań.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu („Tester”) jest osoba, której zgłoszenie zostało wybrane do testowania produktów K9 Connectables.
 2. Wyboru Testerów, którzy zostaną zakwalifikowani jako zwycięzcy konkursu dokonają osoby reprezentujące sklep Toys4dogs.pl.
 3. Wybór Testerów zostanie dokonany na podstawie uzasadnienia przesłanego wraz ze zgłoszeniem.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy zabawek dla psów K9 Connectables. Organizator Konkursu wybierze 2 testerów. Przyjęcie nagrody równoznaczne jest z zobowiązaniem się Testera na napisanie recenzji o produkcie.

§6 Zobowiązania Testera

 1. Tester, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowany do konkursu, zobowiązany jest do wystawienia recenzji nagrody, wraz z opisem, zastosowaniem oraz odczuciami co do produktu, a także reakcji psa na produkt. W recenzji powinny być zawarte takie hasła jak: „modułowe zabawki na smakołyki dla psa” z linkowaniem na stronę Organizatora.
 2. Test powinien być opublikowany na FanPage lub Blogu jaki prowadzi dana osoba.
 3. Tester zobowiązany jest do przesłania recenzji do wglądu i akceptacji Organizatora przed jej opublikowaniem. W momencie przesłania Organizator może dowolnie dysponować materiałami przesłanymi przez Testera.
 4. Dodatkowo tester zobowiązany jest do przesłania w formie .docx, .pdf lub innej do koordynatora projektu dokumentu zawierającego zdjęcia oraz treść recenzji.
 5. Tester zobowiązany jest do wystawienia recenzji produktu w terminie nie późniejszym niż 20 dni od dnia otrzymania produktów do testów.
 6. Organizator ma prawo do wykorzystywania materiałów zawartych w recenzji, w tym publikacji zdjęć, filmów na własnej stronie oraz kanale YT z podaniem imienia i nazwiska autora lub adresu bloga.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu, bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Uczestnicy Konkursu będą informowani na oficjalnej stronie internetowej Konkursu – na profilu Facebook-owym marki Pokusa.
 3. . Pytania dotyczące Konkursu można zamieszczać w komentarzach pod oficjalnym postem (wydarzeniem) konkursowym.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

Opineo

Szybki kontakt
tel. 668 344 566
sklep@toys4dogs.pl

Opineo