• Język: Polski Polski
 • Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Język:

Kraj dostawy:

Regulamin Konkursu "Nagroda za opinię"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nagroda za opinię” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu „Nagroda za opinię” jest firma Łukasz Janke Sigma z siedzibą w Szczecinie, ul. Herbowa 21/6, NIP: 858-170-79-51, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej Organizatora - Zoologicznego Sklepu Internetowego toys4dogs.pl pod ogólnodostępnym adresem Toys4dogs.pl .
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (Toys4dogs.pl).

§2 Zasady organizacji Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 18.05.2015 roku i trwa czas nieokreślony.
 2. Konkurs podzielony jest na comiesięczne etapy/ edycje, (I edycja trwa od 18 do ostatniego dnia miesiąca).
 3. Kolejne edycje rozpoczynają się o godzinie 00.00 pierwszego dnia miesiąca i trwa do godziny 23.59 ostatniego dnia danego miesiąca.
 4. Wyniki konkursu są ogłaszane trzeciego dnia każdego miesiąca przez okres trwania konkursu.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. wystawienie opinii dotyczącej dowolnego produktu dostępnego w ofercie handlowej Organizatora w zakładce „Opinie kupujących” w karcie produktu lub przesłanie opinii pocztą elektroniczną na adres sklep@toys4dogs.pl z tytułem „Nagroda za opinię”;
  2. podanie do wiadomości Organizatora kontaktowego adresu email;
  3. podpisanie opinii.

Poprzez podpisanie opinii (§3 pkt.1c) rozumie się podanie prawdziwego bądź fikcyjnego imienia/ nicka którym opatrzona zostanie opinia w momencie publikacji.

 1. Zakładka „Opinie kupujących” w karcie produktu jest ogólnodostępna, nie wymaga rejestracji ani logowania; wzięcie udziału w konkursie nie wiąże się z koniecznością dokonania zakupów w sklepie Organizatora.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy bądź współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 4. Przystąpienie do Konkursu „Nagroda za opinię” poprzez wypełnienie formularza opinii w zakładce „Opinie kupujących” w karcie produktu lub przesłanie opinii pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie opinii dotyczącej użytkowanego przezeń produktu dostępnego w ofercie handlowej Organizatora (na stronach Sklepu Zoologicznego Toys4dogs.pl) w formie tekstowej.
 2. Wystawione opinie publikowane są na stronie internetowej Organizatora przy opisach produktów których dotyczyły w terminie do 7 dni od daty ich wystawienia przez Uczestnika Konkursu, na czas nieokreślony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii. Nie zostaną opublikowane opinie zawierające wulgaryzmy- zgodnie z: art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r; obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego), nie dotyczące recenzowanego produktu, zawierające odnośniki do innych stron, mające cechy kryptoreklamy innych produktów czy przedsiębiorstw.
 4. Zwycięzcą danej edycji zostaje osoba, która zamieści najciekawszą i najbardziej wartościową merytorycznie według Jury Konkursu opinię.
 5. Jeśli Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zakończenia edycji przed czasem podanym w §2, pkt. 2.

§5 Rozwiązanie Konkursu i nagrody

 1. Informacja o wygranej w danej edycji wraz z danymi kontaktowymi zostanie umieszczona na stronie internetowej http://toys4dogs.pl/ do 7 dni od zakończenia danej edycji. Dodatkowo drogą mailową do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość na adres e-mail podany przez niego w Aplikacji Konkursowej. Informacja pojawi się również na FB Fanpage sklepu.
 2. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda zobowiązany jest do przesłania swojego imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników danego etapu na adres email wskazany przez Organizatora (sklep@toys4dogs.pl). Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Dla zwycięzców kolejnych edycji Konkursu przygotowano nagrody. Nagrodami w konkursie są 15% kupon rabatowy na zakupy w sklepie Organizatora, polarowy szarpak oraz dodatkowa nagroda miesiąca wyznaczona przez organizatora..
 5. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej do następnej edycji konkursu.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 8. Kupon rabatowy utrzymuje ważność przez 60 dni od daty wystawienia kuponu.
 9. Polarowy szarpak oraz dodatkowa nagroda miesiąca zostanie dołączony do najbliższego zamówienia złożonego przez Zwycięzcę konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niedoręczenie lub doręczenie w późniejszym terminie przesyłki z nagrodą przez kuriera;
  2. nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;
  3. zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub adresu do korespondencji, pod który wysłana zostanie nagroda;
  4. niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
 11. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.

§6 Jury konkursu

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Janke Sigma z siedzibą w Szczecinie, ul. Herbowa 21/6, NIP: 858-170-79-51.
 3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników poszczególnych etapów (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Łukasz Janke Sigma , ul. Herbowa 21/6, 71-427, Szczecin z dopiskiem: „Nagroda za opinię - reklamacja”. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu, o czym poinformuje na stronie internetowej Toys4dogs.pl

Opineo

Szybki kontakt
tel. 668 344 566
sklep@toys4dogs.pl

Opineo