• Język: Polski Polski
 • Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Język:

Kraj dostawy:

Regulamin konkursu fotograficznego "Nasze największe osiągnięcie"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wasze największe osiągnięcie” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu „Wasze największe osiągnięcie” jest firma Łukasz Janke Sigma z siedzibą w Szczecinie, ul. Herbowa 21/6, NIP: 858-170-79-51 oraz firma Nikos z siedzibą w Wieliczce, ul. Sygneczów 1, NIP: 602 009 47 28, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej Organizatora - Zoologicznego Sklepu Internetowego toys4dogs.pl pod ogólnodostępnym adresem Toys4dogs.pl oraz portalu Facebook.com.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (Toys4dogs.pl).

§2 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 03.08.2016 roku i trwa do 24.08.2016.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat.
 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
 7. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego osiągnięcie, którego nauka sprawiła najwięcej trudności psu i jego opiekunowi.
 8. Przesłanie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęcia Galerii Konkursowej na portalu Facebook.com oraz we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.
 9. W Konkursie zostanie nagrodzona jedna osoba.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana 29.08.2016 r. na fanpage’u: https://www.facebook.com/Toys4Dogspl/
 11. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia w Konkursie.
 12. Zwycięzcę wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
 13. Nagrodą dla zwycięzcy jest zestaw, w skład których wchodzą: Pokusa Kryl 200g, Pokusa Fun&Mniam Lody, Pokusa Kaolin 250g, Pokusa L-Karnityna 200g oraz 15% rabat na zakupy w sklepie toys4dogs.pl
 14. Nagroda nie ulegaja zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a „Toys4dogs” na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 16. Przesłanie pracy konkursowej w komentarzu pod wskazanym postem jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnicy, którzy biorą udział w Konkursie, wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych w postaci imienia i imienia psa w galerii konkursowej.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. przesłanie maksymalnie 3 fotografii o tematyce konkursowej na adres toys4dogspl@gmail.com z tytułem „Nasze największe osiągnięcie - konkurs”;
  2. zamieszczenie w przesłanej wiadomości kilku zdań komentujących przesłane fotografie;
  3. podpisanie wiadomości autentycznym imieniem i nazwiskiem właściela oraz imieniem psa.

§4 Zakaz dostarczania treści bezprawnych

  1. W ramach udziału w konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  2. Zgłoszenie nie może ponadto: ukazywać traktowania psa w sposób sprzeczny z prawem lub powszechnie przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami; przedstawiać antropomorfizacji psa, to jest nie może przedstawiać go w pozie nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi dla zwierząt, a przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce); być oczywiście niezgodna z celem działań promocyjnych na fanpage’u Toys4dogs.pl; zawierać antyreklamy toys4dogs.pl lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy; naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich. 3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

§5 Reklamacje

   1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Łukasz Janke Sigma , ul. Herbowa 21/6, 71-427, Szczecin z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs fotograficzny Nasze największe osiągnięcie” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
   2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
   3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
   4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres podany w reklamacji, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne.

§6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

  1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
  2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu, o czym poinformuje na stronie internetowej Toys4dogs.pl

Opineo

Szybki kontakt
tel. 668 344 566
sklep@toys4dogs.pl

Opineo